da bo via, đá bó vỉa


da bo via, đá bó vỉa

Nói đến đá bó vỉa là nói đến phần tiếp giáp phần nối giữa phần đường đi và lề đường và lối đi bộ, trong phần lề đường và vỉa hè chúng ta có 3 phần. 

Phần  1. Phần bó vỉa, Phần viên hạ dốc, Viên hạ cốt ( nối ) 

Xem thêm sản phẩm chính của chúng tôi : da binh dinh